Your High Tech Open Supply Network

RAAK MKB projecten

Wat is een RAAK MKB project

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Bij Brainport Industries lopen momenteel de volgende RAAK MKB projecten:
- RAAK MKB (G)een Moer Aan
RAAK MKB Let's Move IT
RAAK MKB Aerobics, binpicking (eind 2017 afgerond)

 

RAAK MKB (G)een Moer Aan

In het kader van Industrie 4.0 wordt veel gesproken over het in gebruik nemen van “collaborative robots”. Dergelijke robots komen uit de kooi en moeten gaan samenwerken met operators en andere menselijke collega’s. Dit vraagt niet alleen veel kennis van zaken over de technische eisen die hierbij spelen, maar ook over de menskant van zo’n samenwerking.

In het RAAK project “(G)een moer aan” wordt naast de technische eisen en uitdagingen ook aandacht besteed aan de mens die met een collaborative robot moet gaan samenwerken. Er is inmiddels gekeken naar (a) de beeldvorming bij medewerkers over het samenwerken met een robot en de invloed hiervan op hun werk en (b) de beleefdeveiligheid in de nabijheid van een bewegende robotarm.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat taken optimaal verdeeld worden met behoud van de kwaliteit van arbeid. Desgevraagd geven medewerkers van deelnemende bedrijven aan dat zij verwachten dat de arbeidskwaliteit enigszins negatief beïnvloed zal worden door de komst van de collaborative robot. Hierbij gaat het niet zozeer om te verwachten baanverlies, maar eerder om de taakvariatie, keuzevrijheid in de werkzaamheden of tijdsindelingen en het gevoel dat er een “eigen” en compleet product gemaakt wordt.

Naast deze verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van arbeid zijn er ook vragen met betrekking tot het vertrouwen in de robot dat nodig is om een goed team te vormen. Zowel de bewegingssnelheid als de stopafstand van een robotarm blijken effect te hebben op de beleefde veiligheid. Snelle bewegingen en een korte stopafstand hebben beide een negatief effect op het gevoel van veiligheid en worden als onprettig ervaren. Zo’n negatieve ervaring kan onnodig stress en onbedoelde reacties oproepen, waardoorveilig gedrag en de algehele werkbeleving in het geding kunnen komen.

Om een optimale samenwerking tussen mens en robot mogelijk te maken, moet onder andere nader onderzocht worden welke communicatieve signalen de robot bedoeld of onbedoeld afgeeft en hoe deze geïnterpreteerd worden door de mens. Wordt er vertrouwen in het mens-robot team opgebouwd dan zal dit ten goede komen van het werk en de productie. Meer informatie via Henk Kiela.

 

RAAK MKB Let's Move IT

Dat mobile logistiek met AGV's de komende jaren een rol gaat spelen in de maakindustrie is iedereen wel duidelijk. Inmiddels zijn er verschillende aanbieders van autonoom rijdende AGV-systemen. Geen van de aanbieders heeft echter een passend aanbod voor al het noodzakelijk transport in bedrijven die hier mee aan de slag willen. Het gevolg zal zijn dat AGV's van verschillende leveranciers op dezelfde werkvloer van een bedrijf dezelfde werkvloer moeten delen. Daar zijn de aanbieders van AGV-systemen nog absoluut niet mee bezig of op voorbereid. Reden om dit nieuwe project te starten, waarin onderzoekt wordt welke knelpunten ten aanzien van veiligheid en gedeelde faciliteiten voor de AGV's op de werkvloer er zijn indien systemen van meerdere fabricaten naast elkaar ingezet worden. Het project start formeel 1 december 2017. Meer informatie en aanmelding via Henk Kiela

 

RAAK MKB  Aerobics, binpicking

In dit project is door drie hogescholen kennis ontwikkeld ondermeer om gerobotiseerd onderdelen te pakken uit bakken en trays. Zowel het (2D/3D) herkennen van onderdelen zoals die veelvuldig voorkomen in de maakindustrie als wel het oppakken en nauwkeurig wegleggen zijn de speerpunten in het onderzoek geweest. Er is veel kennis en ervaring opgedaan binnen de drie hogescholen met 2D en 3D vision om random gestorte onderdelen in bakken te herkennen en te lokaliseren, maar ook welke slimme grippers ingezet kunnen worden om  zowel het oppakken van een onderdeel uit een bak als wel het plaatsen of wegleggen van het onderdeel met zo min mogelijk robot handelingen te automatiseren. Dit project is na drie jaar afgerond. Eind november 2017 heeft de afsluitende bijeenkomst bij onze onderzoekspartner Flanders Make plaatsgevonden. Daarmee is dit project eind 2017 afgerond.  Informatie over dit onderwerp via Henk Kiela.

 

Sluit