Your High Tech Open Supply Network

RAAK MKB projecten

Wat is een RAAK MKB project

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Bij Brainport Industries lopen momenteel de volgende RAAK MKB projecten:
- RAAK MKB (G)een Moer Aan (onlangs afgerond)
RAAK MKB Let's Move IT
RAAK MKB Close encounters with cobots
- RAAK MKB Smartness (in aanvraag, start medio 2019)
- RAAK MBK Failing gracefully (in aanvraag, start medio 2019)

 

RAAK MKB (G)een Moer Aan

In het kader van Industrie 4.0 wordt veel gesproken over het in gebruik nemen van “collaborative robots”. Dergelijke robots komen uit de kooi en moeten gaan samenwerken met operators en andere menselijke collega’s. Dit vraagt niet alleen veel kennis van zaken over de technische eisen die hierbij spelen, maar ook over de menskant van zo’n samenwerking.

In het RAAK project “(G)een moer aan” wordt naast de technische eisen en uitdagingen ook aandacht besteed aan de mens die met een collaborative robot moet gaan samenwerken. Er is inmiddels gekeken naar (a) de beeldvorming bij medewerkers over het samenwerken met een robot en de invloed hiervan op hun werk en (b) de beleefdeveiligheid in de nabijheid van een bewegende robotarm.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat taken optimaal verdeeld worden met behoud van de kwaliteit van arbeid. Desgevraagd geven medewerkers van deelnemende bedrijven aan dat zij verwachten dat de arbeidskwaliteit enigszins negatief beïnvloed zal worden door de komst van de collaborative robot. Hierbij gaat het niet zozeer om te verwachten baanverlies, maar eerder om de taakvariatie, keuzevrijheid in de werkzaamheden of tijdsindelingen en het gevoel dat er een “eigen” en compleet product gemaakt wordt.

Naast deze verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van arbeid zijn er ook vragen met betrekking tot het vertrouwen in de robot dat nodig is om een goed team te vormen. Zowel de bewegingssnelheid als de stopafstand van een robotarm blijken effect te hebben op de beleefde veiligheid. Snelle bewegingen en een korte stopafstand hebben beide een negatief effect op het gevoel van veiligheid en worden als onprettig ervaren. Zo’n negatieve ervaring kan onnodig stress en onbedoelde reacties oproepen, waardoorveilig gedrag en de algehele werkbeleving in het geding kunnen komen.

Om een optimale samenwerking tussen mens en robot mogelijk te maken, moet onder andere nader onderzocht worden welke communicatieve signalen de robot bedoeld of onbedoeld afgeeft en hoe deze geïnterpreteerd worden door de mens. Wordt er vertrouwen in het mens-robot team opgebouwd dan zal dit ten goede komen van het werk en de productie. Meer informatie via Henk Kiela.

 

RAAK MKB Let's Move IT

Dat mobile logistiek met AGV's de komende jaren een rol gaat spelen in de maakindustrie is iedereen wel duidelijk. Inmiddels zijn er verschillende aanbieders van autonoom rijdende AGV-systemen. Mobiele robots (AGV’s) maken vaak gebruik van een fleet management systeem om hun werkzaamheden te coördineren. Iedere robot fabrikant heeft zijn eigen fleet management systeem dat alleen geschikt is voor robots van diezelfde fabrikant. De onderzoeksvraag van het RAAK MKB project Let’s Move IT project is hoe verschillende robots van verschillende fabrikanten probleemloos taken kunnen uitvoeren in een gedeelde maakomgeving.

Er wordt in dit project vooral gekeken naar taakplanning en routeplanning van verschillende mobiele robots, communicatie tussen verschillend robots en communicatie van robots met de omgeving, en perceptie. Ontwikkelde concepten worden getest in proeftuinsituaties.

Het Let’s Move IT project is in December 2017 van start gaan. Binnen dit project is ondertussen onder andere een gerobotiseerde magazijnkast gebouwd die kan communiceren met mobiele robots, er is gewerkt aan een virtuele maakomgeving met robots en er is een systeem ontwikkeld waarbij robots met behulp van ultra-wideband lokalisatie kunnen samenwerken.

Wilt u meer weten over dit project of heeft u interesse om deel te nemen in dit project? Dan kunt u contact opnemen met Michiel van Osch van Fontys of John Blankendaal.

letsmoveit_brainportnieuwsbriefnov2018.jpg 

RAAK MKB Close encounters with cobots

Dit toegepast onderzoeksproject onderzoekt de interactie tussen mensen en robots. Deze moet erop gericht zijn dat interactie op een natuurlijke en ondersteunende manier gaat plaatsvinden. Robots en mensen moeten elkaar leren begrijpen. Samenwerkende partijen zijn o.a. Fontys HRM en Fontys Toegepaste Psychologie, MTA, Smart Robotics, Festo, Vince Robots, Fontys Engineeringen en Fontys ICT. Contactpersoon vanuit Fontys is Marijke Bergman

RAAK MKB Smartness

Dit onderzoeksproject gaat over het vergaren van kennis om robotsystemen veilig te laten functioneren met componenten die niet als veilig gecertificeerd zijn. Hierin gaan we onderzoeken of een aanpak met gebruikmaking van redundante sensoren kan werken. Een van de onderzoeksvragen is hoe je dit onderwerp procesmatig moet aanpakken. Dit project is in aanvraag en de verwachting is dat dit medio 2019 zal gaan starten. In dit project werken bedrijven als unit040, smart robotics, Pilz en Lely samen met Hogeschool Saxion, Fontys Paramedisch en Fontys Toegepaste Psychologie.

RAAK MKB Failing gracefully

Dit is een samenwerkingsproject via Hogeschool Utrecht. System engineering: de aanpak die nodig is om steeds complexere systemen en samenstellingen op een systematische wijze te ontwerpen. In dit project werken Saxion en Fontys samen met o.a. Demcon. Ook dit project is in aanvraag en zal naar verwachting medio 2019 gaan starten.

 

Voor alle bovenstaande projecten geldt dat bij interesse bedrijven van harte worden uitgenodigd om contact op te nemen voor een nadere kennismaking en te bespreken of deelname mogelijk is.

 

 

 

Sluit