Over Brainport Industries

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen tesamen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Na een zorgvuldige voorbereiding die gestart is met het programma Meesters in de Maakindustrie in 2007 heeft een groep van toonaangevende high tech toeleveranciers in maart 2011 formeel de krachten gebundeld in Brainport Industries Coöperatie U.A. (hierna Brainport Industries).

 

Waarom Brainport Industries?

Internationale OEMs (Original Equipment Manufacturers) als ASML, Philips, Thermo Fisher (voorheen FEI), die zich bezighouden met high mix - low volume - high complexity machinebouw besteden steeds vaker naast de fabricage van componenten, sub-assemblies en grotere non-core submodules ook de ontwikkeling en engineering uit aan strategische toeleveranciers in de High Tech maakindustrie. Producten/systemen worden complexer en vergen meer kennis (diepgang) van een grotere diversiteit aan disciplines (breedte). Ontwikkelen, maken en ondersteunen van systemen wordt steeds kapitaalintensiever terwijl tegelijkertijd de reactiesnelheid (‘time to market’) toeneemt.

Deze OEM's vragen toeleveranciers om voor deze modules de gehele verantwoordelijkheid te dragen en daarmee ook de ontwikkeling te doen.Toeleveranciers verleggen naar aanleiding van deze verschuiving steeds weer hun grenzen: de grenzen op het gebied van maakbaarheid, de grenzen met betrekking tot verantwoordelijkheden, maar ook de landsgrenzen om daarmee nieuwe, buitenlandse markten te ontginnen. 

Naast het ontwikkelen van technische competenties en optimalisatie van de supply chain bundelen de high tech toeleveranciers binnen Brainport Industries de activiteiten om nieuwe markten te ontginnen en contacten te arrangeren met nieuwe klanten. Hierbij ligt de focus op regionale en buitenlandse high tech OEMs in markten als semicon, analytische apparatuur, medische technologie, printing en de photovoltaïsche (solar) industrie. 

Brainport Industries biedt hen vruchtbare grond en een structuur voor deze samenwerking in projecten op het gebied van technologie, markt en mens.  Het is een omgeving waarin een constante stroom van kenniswerkers en vakmensen Nederlandse toeleveranciers in staat stelt hun omzet te verhogen en zich door te ontwikkelen tot marktleiders.

 

OPEN_CHAIN_FC-1.jpg

 

Wat is Brainport Industries?

Brainport Industries wil DE open toeleverketen van hightech toeleveranciers in de wereld zijn. En zij wil deze keten vanuit Nederland nog meer versterken en laten groeien. Hier kunnen alle OEMs die zich met high mix - low volume - high complexity machines en producten bezig houden van profiteren, en hun eigen klanten nog beter bedienen met een spin-off naar de toeleveranciers in de keten.

De ambitie van deze toeleveranciers is dat ze groeien en zich ontwikkelen, opdat:

Brainport Industries heeft haar thuisbasis in de Brainport regio rondom Eindhoven in Zuidoost Nederland, de slimste regio ter wereld en een van de wereldwijde hot spots op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.

 

Wat doet Brainport Industries?

De high tech toeleveranciers binnen Brainport Industries bereiken hun gezamenlijke ambitie door het bundelen van krachten om:

Samenwerking staat of valt met het delen van de ambities en gezamenlijk enthousiasme voor de activiteiten zoals hierboven geschetst. De basis voor een succesvolle samenwerking wordt echter gevormd door gedeelde kernwaarden. Het DNA van Brainport Industries wordt gevormd door groei, vertrouwen, ambitie, openheid en ondernemerschap.

 

Hoe is Brainport Industries georganiseerd?

Brainport Industries is in 2007 gestart als een project (Meesters in de Maakindustrie) om de high tech keten in kaart te brengen en te verbeteren. De successen in dit project, enthousiasme van de negen betrokken toeleveranciers en positieve reacties van andere high tech toeleveranciers, OEMs, kennisinstellingen en andere stakeholders (diverse overheden) hebben de initiatiefnemers gestimuleerd om in 2011 de basis te leggen voor continuïteit: de oprichting van Brainport Industries Coöperatie U.A.

 

Waarom een Coöperatie?

Een coöperatie is een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een specifiek doel dat zij zonder samenwerking niet of moeilijk kunnen realiseren. In de coöperatie staat altijd voorop dat de leden hun zelfstandigheid en eigenheid behouden. Dit past uitstekend bij de gedachte achter Brainport Industries. De leden gaan dus niet in de coöperatie op, maar werken in de coöperatie samen ter behartiging van bepaalde belangen om juist daardoor beter zelfstandig te kunnen voorbestaan. De coöperatie is een vereniging die ingevolge wettelijk voorschrift een onderneming met haar leden moet exploiteren. U.A. staat voor ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dit betekent dat de eigen ondernemingsactiviteiten van de leden onaangetast blijven als de coöperatie uiteindelijk niet succesvol zou zijn, het risico is hierdoor beperkt.

 

Organisatiestructuur Brainport Industries

Brainport Industries kent twee lagen: een operationeel team en een Algemeen Bestuur. De dagelijkse operatie wordt geleid door een managing director, John Blankendaal. Hij wordt ondersteund door een team bestaande uit een Innovatie Manager, Manager Marketing & Communicatie, Project Managers en een Office Manager. Lees meer over het team

 

De managing director legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur van Brainport Industries via het Dagelijks Bestuur. Eenmaal per jaar stemt het Algemeen Bestuur de plannen en begroting af met de algemene ledenvergadering van Brainport Industries Coöperatie UA. Via vertegenwoordigers van andere betrokkenen bij de high tech keten als OEMs, brancheverenigingen, overheden, kennis- en opleidingsinstituten worden de activiteiten van Brainport Industries afgestemd op die van andere spelers. Hierdoor wordt overlap zo veel mogelijk vermeden en synergie gezocht.

 

Voor wie is Brainport Industries?

Brainport Industries is niet voor iedereen vrij toegankelijk. Het is een coöperatie voor en door high tech toeleveranciers. Niet alleen de grote eerstelijns systeemleveranciers maar nadrukkelijk ook voor de kleinere gespecialiseerde bedrijven. Van belang is dat het bedrijf actief is in de high tech keten met mensen in vaste dienst die participeren in het primaire proces van de high tech keten. Het lidmaatschap van Brainport Industries Coöperatie is op persoonlijke titel en alleen voor beslissers (directie/bestuursniveau).

OEMs, klein of groot, kennisinstellingen, onderwijs en anderen zijn welkom als participant in specifieke projecten maar zij kunnen geen lid worden.

 Voldoet u aan bovenstaand profiel en wilt u lid worden van Brainport Industries? Lees dan verder.

 

Verdere doorontwikkelingen van Brainport Industries

Sinds het onderzoek Meesters in de Maakindustrie (2007) en de oprichting van Brainport Industries (2011) is er veel veranderd. De gehele sector is enorm gegroeid, zowel in omvang als in professionaliteit. De brede samenwerking tussen maakbedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en regionale overheden op verschillende thema's heeft daar aan bijgedragen. 

Maar de wereld verandert. Grotere trends als globalisering en digitalisering zetten door. De oorlog in Oekraïne, de corona-pandemie, de grondstoffencrisis en cybercriminaliteit zorgen voor disrupties van internationale maakketens. Daarom hebben Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Brainport Industries het initiatief genomen om een nieuwe strategische roadmap voor het hightecht toelevernetwerk op te stellen. Lees meer...

 

 

 

Meer weten over Brainport Industries?