Strategische roadmap voor het hightech toelevernetwerk

Het concurrentievermogen van individuele bedrijven, OEM's en toeleveranciers, wordt in belangrijke mate bepaald door de prestaties van de gehele keten en het gehele netwerk. Om concurrerend te blijven in een sterk internationaal speelveld is samenwerking voor de hightech maakindustrie essentieel.

Sinds het onderzoek Meesters in de Maakindustrie (2007) en de oprichting van Brainport Industries (2011) is het hightech toelevernetwerk Zuid-Nederland sterk ontwikkeld. De brede samenwerking tussen maakbedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden op verschillende thema’s heeft daar aan bijgedragen.

Maar de wereld verandert. Grotere trends als globalisering en digitalisering zetten door. De oorlog in Oekraïne, de corona-pandemie, de grondstoffencrisis en cybercriminaliteit zorgen voor disrupties van internationale maakketens. De vraag rijst of de uitdagingen van toen nog wel de uitdagingen van nu zijn. Zijn we met elkaar nog steeds met de goede dingen bezig? Wat moet anders of wat kan beter?

Om meer grip te krijgen op deze vragen, de huidige en toekomstige dynamiek in ketens en netwerken en de consequenties voor de samenwerking tussen OEM's en toeleveranciers hebben Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Brainport Industries het initiatief genomen om een nieuwe strategische roadmap voor het hightech toelevernetwerk op te stellen. In deze roadmap zijn 5 thema's geïdentificeerd:

Samenwerking in internationale productienetwerken
Een gezamenlijke markt- en internationaliseringsstrategie die duurzame groei faciliteert in een gezonde samenwerking tussen klant en leverancier.
Maatschappelijke transities en duurzaamheid
Een energiezuinig en circulair toelevernetwerk met zichtbare maatschappelijke waarde en daarmee een aantrekkelijke werkgever.
Digitalisering en productietechnologie
Van blinde keten naar transparant, flexibel en zelf-organiserend toelevernetwerk met excellente productie.
Human capital
Duurzame groei door hogere arbeidsproductiviteit en voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang ontwikkelen en meebewegen met innovaties in het hightech toelevernetwerk.
Toegankelijkheid van groei- en werkkapitaal
Toegankelijk en flexibel kapitaal voor het hightech toelevernetwerk om groei en innovatie te faciliteren.

Brainport Industries is actief en/of ontwikkelt momenteel activiteiten op elk van deze thema's. Onze  activiteiten zijn terug te vinden op deze website.

Download hier de Strategische Roadmap met bijlagen