Samenwerking in internationale productienetwerken

Brainport kent een uitgebreid netwerk van hightech maakbedrijven van OEM’s tot 1e, 2e en 3e lijns-toeleveranciers. In het netwerk wordt intensief samengewerkt door bedrijven. Deze samenwerking is zeer effectief en leidt tot groei en innovatie, maar ook tot een sterke wederzijdse afhankelijkheid. Bestaande samenwerkingsverbanden eisen alle aandacht en capaciteit en maken het netwerk gevoelig voor economische schokken.

Daarnaast tonen geopolitieke spanningen en schuivende economische machtsverhoudingen de kwetsbaarheid van complexe mondiale productienetwerken. Bedrijven denken na over de positionering van specifieke activiteiten, vooral ten opzichte van regio’s als Azië en Oost-Europa, en de gewenste herinrichting van hun mondiale productieketen.

Verbreding van de klantenbasis (nieuwe klantgroepen en eindmarkten) en het toelevernetwerk (multi-source), en grotere spreiding qua regio’s (local-for-local), bijvoorbeeld door klanten te volgen naar Azië, kan helpen de robuustheid van het hightech toelevernetwerk te vergroten en zorgen voor een gezonde wederzijdse afhankelijkheid in het netwerk.

Ambitie

Een gezamenlijke markt- en internationaliseringsstrategie die duurzame groei faciliteert in een gezonde samenwerking tussen klant en leverancier.
Het toelevernetwerk moet profiteren van bestaande groeimarkten en tegelijkertijd voldoende capaciteit over houden om te blijven innoveren en nieuwe marktkansen te benutten. Zo blijft het toelevernetwerk wendbaar. Dit vraagt een gezamenlijke aanpak die individuele bedrijven ruimte biedt om invulling te geven aan de eigen marktstrategie en innovatieagenda.

Projecten