Human Capital

Vanuit de historie kent Zuid-Nederland een sterke technisch geschoolde beroepsbevolking en gespecialiseerde onderzoeksgroepen en opleidingen. Maar steeds verder toenemende krapte aan technisch geschoold personeel, op alle niveaus, van MBO tot WO, zet de productiviteit en concurrentiekracht van het hightech toelevernetwerk sterk onder druk. Maakbedrijven hebben te maken met een vervangingsvraag (vergrijzing) en een uitbreidingsvraag (groei). Krapte op de arbeidsmarkt maakt het aannemelijker voor hen om de productieprocessen te automatiseren en/of activiteiten naar het buitenland te verplaatsen.
Al jaren wordt geïnvesteerd in human capital initiatieven, maar structurele oplossingen blijven uit. Krapte op de arbeidsmarkt is inmiddels zichtbaar in alle sectoren, niet alleen in techniek. Eenvoudige oplossingen blijken niet voorhanden. Er is dringend behoefte aan een integrale agenda met
concrete aanpak en afspraken voor het hightech toelevernetwerk. Volle inzet op digitalisering en automatisering is essentieel voor grotere arbeidsproductiviteit om met minder mensen meer te kunnen produceren.

Ambitie

Duurzame groei door hogere arbeidsproductiviteit en voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang ontwikkelen en meebewegen met innovaties in het hightech toelevernetwerk.
Arbeidscapaciteit, -productiviteit en -kwaliteit zijn cruciaal voor het behouden van concurrentie- en innovatiekracht. Maar tekort aan goede (vak)mensen op alle niveaus in de volle breedte (alle sectoren) is evident. Het is cruciaal om de productiviteit te vergroten met in verhouding minder arbeidskrachten (meer met minder). Daarnaast is het aantrekken en beter ontwikkelen van talent voor het hightech toelevernetwerk een belangrijke levensader.

Projecten

 

Agenda