Your High Tech Open Supply Network

Market 4.0

 

logo-1.png

In het Europese MARKET 4.0 project wordt een digitale omgeving ontwikkeld voor de samenwerking tussen producenten en leveranciers. Deze omgeving is gebaseerd op het Nederlandse Smart Connected Supplier Network (SCSN) en de onderliggende Internationale Data Spaces (IDS) standaard voor datadeling. In het project worden de standaarden uitgebouwd met geavanceerde functionaliteiten zoals simulaties, VR/AR, digital twinning en supply chain visibility.

Hiermee wordt een marktplaats ingericht voor drie focusgebieden:

  • metaalbewerking;
  • plastic- en composieten en
  • high-tech equipment

waarbij in Nederland met name wordt gefocust op de high-tech toeleveranciersketen.

Het doel is dat maakbedrijven hiermee sneller en betrouwbaarder samen kunnen werken en meer transparantie in de supply chain kunnen realiseren.

Open Call 
Vanuit dit project is subsidie beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) maakbedrijven die ketensamenwerking willen realiseren en voor bedrijven die nieuwe (software) diensten willen realiseren voor ketensamenwerking.

De eerste open call liep vanaf 1 maart tot en met 30 juli 2020. Hiervoor hebben we een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd en wel een fysiek evenement op 4 maart en een online event op 4 juni 2020. Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 maart waren zo'n 40 geinteresseerde partijen aanwezig. Op 4 juni 2020 werd een webinar georganiseerd. Via deze link kunt u het webinar terugkijken. Vanuit deze eerste call zijn er voor het high-tech domein 4 voorstellen goedgekeurd.

Tweede Open Call
Er is daarna een tweede open call ronde opengesteld, waarbij bedrijven tot 28 januari 2021 een case in konden sturen om kans te maken op €50.000 tot €250.000 euro Europese subsidie. Ook niet gehonoreerde plannen uit de eerste ronde konden opnieuw ingediend worden. Op donderdag 16 december 2020 hebben we nogmaals een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd.

Er zijn inmiddels 40 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 25 in aanmerking komen voor beoordeling. Veruit het grootste deel van de bedrijven die betrokken zijn bij deze projecten is afkomstig uit Nederland (22 van de 62) en van de ingediende voorstellen zijn er 7 afkomstig uit de high tech maakindustrie. Begin maart zal bekendgemaakt worden welke projectvoorstellen zijn uitverkoren voor verdere uitwerking. 

De volgende soorten projecten komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Type A: Een groep (MKB-)maakbedrijven en IT service providers die digitaal willen samenwerken. Voor dit type is 100k euro subsidie beschikbaar en elk voorstel moet uit minimaal 2 bedrijven bestaan. Een voorbeeldcases is een maakbedrijf met twee leveranciers die samen met een IT service provider digitaal ordergegevens willen uitwisselen via de SCSN-standaard.   
  • Type B: Een IT solution provider wil een bestaande service integreren met het SCSN netwerk. Voor dit type is 50k euro subsidie beschikbaar en elk voorstel moet uit minimaal 1 bedrijf bestaan. Een voorbeeldcases is de integratie van een bestaande B2B-marktplaats met SCSN.
  • Type C: Een brancheorganisatie wil een integrale aanpak om haar leden digitaal te laten samenwerken. Voor dit type is 250k euro subsidie beschikbaar en elk voorstel moet uit minimaal 3 bedrijven bestaan. Een voorbeeldcasus is een brancheorganisatie die samen met twee IT service providers en drie maakbedrijven een digitale samenwerking willen opzetten met het doel om dit hierna breder uit te rollen naar de gehele branche. 

Voor alle projecttypes geldt dat meer deelnemers dan het strikte minimum aan te raden is. Verder heeft uw case meer kans van slagen door minimaal een internationale partner en MKB partners in het voorstel te betrekken.

 

Mike de Roode en Matthijs Punter van TNO kunnen u behulpzaam zijn bij het succesvol indienen van een projectvoorstel.

 

Meer informatie inclusief alle voorwaarden, concept contract en templates is te vinden op de MARKET4.0 website. De volgende documenten zijn te vinden op de website:

Sluit