Your High Tech Open Supply Network

Ketensamenwerking

 

Met financiële ondersteuning vanuit Metropoolregio Eindhoven (MRE) starten Brainport Industries en Fontys een project gericht op verbetering van productontwikkeling en life cycle management in high-tech toeleveringsketens.

Het project loopt 2 jaar en zal bestaan uit vier fases:

 1. Bewustwording – Wat zijn de mogelijkheden? Wat weet ik al?
 2. Ontwikkeling ‘toolbox’ en company assessments – Waar sta ik?
 3. Verbeterprojecten – Van droom naar werkelijkheid
 4. Verspreiding van uitkomsten – Best practices are shared practices

 

Sterker en competitiever door ketensamenwerking bij innovatie: de obstakels voorbij!

De gedachte dat ketensamenwerking in de Brainport Regio–noodzakelijk is, is niet nieuw. Met een nieuw project richten Brainport Industries en Fontys zich nu echter op de verbetering van productontwikkeling en life cycle management in de high-tech toeleveringsketen.  Immers, een sterke samenwerking tussen OEMs, system integrators en parts suppliers bevordert de innovatiekracht en versterkt de concurrentiepositie van regionale industriële ketens en netwerken.

Met financiële ondersteuning vanuit Metropoolregio Eindhoven (MRE) starten Brainport Industries en Fontys een tweejarig project dat zich richt op het versterken van de samenwerking in regionale toeleverings- en after-sales ketens. Via toegepast onderzoek, pilotprojecten, gerichte trainingen en kennisuitwisseling willen Brainport Industries en de daarbij aangesloten bedrijven, regionale OEMs en kennisinstellingen (Fontys, gespecialiseerde intermediairs) kennis creëren en uitbouwen op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe systemen, modules en onderdelen door leveranciers en de bijbehorende Life-Cycle Management (LCM) services (installatie, customer service, garantie, obsolescence, upgrades & system enhancements, etcetera) in high-tech toeleveringsketens.

Het project zal bestaan uit kennisoverdracht (o.a. via een online basistraining), de ontwikkeling van (mkb-proof) assessment en roadmap instrumenten, en concrete verbeterprojecten bij bedrijven (met de inzet van studententeams en/of afstudeerders). Daarnaast worden de best practices, – voor zover dit niet vertrouwelijke informatie betreft – gedeeld in afsluitende workshops en vakpublicaties.

Hedendaagse ketensamenwerking tussen droom en werkelijkheid?

Ketensamenwerking gaat in het algemeen over de stap die volgt op de ontwikkeling uit de eerdere gericht op het uitbesteden van productie. Tegenwoordig behelst keteninnovatie ook de uitbesteding en samenwerking op het gebied van productontwikkeling en in het verlengde daarvan life-cycle management (LCM). Diverse studies laten zien dat OEMs deze activiteiten op een hoger niveau wensen uit te besteden.  

beeld-1.jpg

Figuur 1: Drivers voor uitbesteding van development/engineering/LCM in de keten (Praetimus, 2016)

Echter, tussen droom en werkelijkheid ligt vaak een gebrek aan kennis, ervaring en routines op het gebied van ‘productization’, life-cycle management en ketensamenwerking bij toeleveranciers. Toeleveranciers op hun beurt claimen wel te willen investeren, maar geven aan geconfronteerd te worden met traditionele opvattingen en routines over inkoop en uitbesteden aan de zijde van de OEMs (Steenbergen, 2017). Daarnaast is er ook sprake van praktische belemmeringen bij het doorvoeren van de plannen tot verdergaande ketensamenwerking.

beeld-2.jpg

Figuur 2: Belemmeringen bij samenwerking in de keten (Praetimus, 2016)

Omdat alle partijen toch de wens tot samenwerking hebben (Praetimus studie 2016), is het tijd om deze ketensamenwerking beter te gaan organiseren. Zo kunnen high-tech OEMs zich inderdaad meer focussen op hun kerncompetenties en kunnen leveranciers meer waarde toevoegen voor de OEMs en zichzelf. Een versterkte samenwerking moet leiden tot het vergroten van de winstgevendheid voor zowel OEMs als leveranciers en ervoor zorgen dat Brainport zich als ecosysteem nog meer onderscheidt van andere innovatieve regio’s in de wereld. 

In 4 fases naar een roadmap voor het regionale bedrijfsleven

Hoe de Brainport High Tech OEMs en toeleveranciers –  in een context van “high mix, low volume, high complexity” en sterk vertakte toeleverings- en servicenetwerken – dit “next level” van ketensamenwerking kunnen bereiken is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Het project wordt daarom opgedeeld in 4 fases.

Fase 1: Bewustwording – Wat zijn de mogelijkheden? Wat weet ik al?

Het project stelt een online basistraining over keteninnovatie beschikbaar (verwacht september/oktober 2020). Bedrijven en professionals die zich verder willen verdiepen in de theorie en praktijk van keteninnovatie en de diverse scenario’s daartoe, kunnen terecht bij een verdiepende cursus die door één van de projectpartners georganiseerd wordt. Deze cursussen moeten resulteren in

 • (Versterkt) bewustzijn van de mogelijkheden tot ontwikkeling en LCM door toeleverende bedrijven
 • Inzicht in begrippenkader, theoretische modellen en ontwikkelscenario’s
 • Vermogen om kansen te herkennen in de praktijk en deze op inhoud en haalbaarheid te toetsen

Fase 2: Ontwikkeling ‘toolbox’ en company assessments – Waar sta ik?

Op basis van de uitkomsten van vooronderzoek, bestaande theoretische inzichten en praktijkervaringen wordt een ‘toolbox’ ontwikkeld voor de ondersteuning van bedrijven bij ketensamenwerking op onder andere thema’s als:

 • De strategische afweging om ontwikkeling en life-cycle management uit te besteden
 • De selectie van een partner voor zo’n uitbesteding
 • De business modellen om contractuele afspraken te maken voor uitbestede activiteiten en bijbehorende risico’s
 • Het stapsgewijs organiseren van de samenwerking
 • Het ontwikkelen van een lange termijn relatie

Voor de geselecteerde thema’s wordt een ‘toolkit’ met relevante kennis, informatiebronnen en instrumenten (voor diagnose, ontwerp, implementatie) samengesteld waaruit (betrokken) bedrijven en professionals kunnen putten om verbetering te realiseren. Een belangrijk onderdeel van deze toolkit is een ‘basisscan’ die zicht moet geven op de feitelijke stand van zaken en verbetermogelijkheden binnen het bedrijf en/of de beschouwde keten. Verdere tooling heeft onder andere betrekking op business case development, verandermanagement op ketenniveau, juridische aspecten van ketensamenwerking en ICT tooling.

Fase 3: Verbeterprojecten – Van droom naar werkelijkheid

Vanaf september 2020 start het project met concrete verbeterprojecten bij bedrijven. Met een aantal bedrijven zijn hiervoor al afspraken gemaakt of in de maak. Vanaf februari 2021 kunnen andere geïnteresseerde bedrijven een pilotproject inbrengen. Onder begeleiding van een expertteam uit het onderzoek en het bedrijfsleven geven Fontys studenten (in eerste instantie Technische Bedrijfskunde) mede handen en voeten aan de uitvoering van deze verbeterprojecten. Deelnemende bedrijven leveren een bedrijfscoach die actief betrokken is bij het verbeterproject en mede verantwoordelijk is voor de implementatie en borging van de resultaten.

Fase 4: Verspreiding van uitkomsten – Best practices are shared practices

De uitkomsten van het project zullen worden gedeeld onder de deelnemende bedrijven via ‘Best practices workshops’. De deelnemende bedrijven zijn daarbij ‘in the lead’ en bepalen zelf welke informatie en ervaringen zij met andere bedrijven kunnen en willen delen. Verder worden de resultaten van het project verspreid via:

 • Een publieke onderzoekrapportage
 • Workshops en trainingen
 • Vakpublicaties onder andere via de regionale magazines van RegioBusiness
 • Een webbased kennis- en expertise platform

 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen nu al contact opnemen met Ger Post (g.post@fontys.nl, mob +31655303707) voor de inzet van studententeams en/of afstudeerders bij verbeterprojecten. Voor meer informatie, neem contact op met John Blankendaal.

 

Sluit